Miljöpolicy

Vi ska bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Råvaror och energi/drivmedel skall används på ett effektivt och miljöriktigt sätt, med syfte att minimera föroreningar och en strävan att ständigt förbättra miljöarbetet.

- Vi ska följa utvecklingen inom våra produktområden att samverka med leverantörer för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

- Våra produkter skall, om möjligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan.

- Vi ska utbilda och motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt.

- Vi ska källsortera restprodukter och avfall för återanvändning eller återvinning.

- Våra fordon och arbetsmaskiner som används i utförandet av entreprenader o dylikt skall vara miljögodkända.